SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Výrobky s obsahom fluórovaných skleníkových plynov PDF 
There are no translations available.

Nové stránky

 

 

Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom fluórovaných skleníkových plynov a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a akou formou ich máte plniť?

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Problematiku výrobkov s obsahom fluórovaných skleníkových plynov rieši v SR zákon NR SR č. 348/2015 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy a vyhláška MŽP SR č.314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov je povinný oznámiť ministerstvu údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka (§ 5 ods. 5 zákona č. 348/2015 Z. z.).

Výrobca/dovozca/vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný elektronicky  oznámiť Certifikačnému orgánu pre chladiacu a klimatizačnú techniku údaje o výrobkoch alebo zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. (http://www.szchkt.org/a/cert/login)

Pre uvedenie na trh v SR je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba povinná vlastniť certifikát o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (vyhláška č. 314/2009 Z. z.).

Certifikát o odbornej spôsobilosti získate ak:

-       zamestnávate fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach alebo zodpovedajúceho certifikátu vydaného v inom členskom štáte EÚ alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

-       vyhlásite a viete preukázať, že môžete použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činností,

-       vyhlásite a viete preukázať, že vediete dokumentáciu pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme, a predložíte hlásenie o pohybe F-plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok kompetentnému orgánu štátnej správy.

Doba platnosti osvedčenia o odborných znalostiach pre fyzickú osobu je 5 rokov a doba platnosti certifikátu o odbornej spôsobilosti pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu je 1 rok.

Žiadosť o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti sa podáva písomne alebo elektronicky na adrese: http://www.szchkt.org/a/ziadosti/main

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi na získanie osvedčenia o odborných znalostiach podáva fyzická osoba písomne alebo elektronicky na adrese: http://www.szchkt.org/a/ziadosti/main.

Povinné údaje pri podaní žiadosti o získanie osvedčenia o odporných znalostiach:

-       kópia dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu,

-       doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

-       kópie oprávnení alebo poverení podľa správnej inžinierskej praxe (min. § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), spájkovanie EN 13133.

Obsah žiadosti o udelenie certifikátu o odbornej spôsobilosti – právnická osoba:

-       obchodné meno a sídlo, právnu formu a identifikačné číslo (ak je pridelené),

-       zoznam fyzických osôb, ktoré právnická osoba zamestnáva a sú držiteľmi osvedčenia o odborných znalostiach na výkon príslušných činností,

-       vyhlásenie o tom, že právnická osoba vlastní technické prostriedky a vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti,

-       vyhlásenie o vedení dokumentácie pre činnosti na kontrolu úniku v elektronickej forme,

hlásenie o pohybe fluórovaných skleníkových plynov a kontrolovaných látok za predchádzajúci rok (§6 ods. 10 zákona č. 348/2015 Z. z.).