SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Nabízíme PDF 

Ekotoxikologické centrum nabízí široké spektrum konzultačních služeb v těchto oblastech:

A) Management chemických látek – poradenství a podpora (REACH & CLP Screening, REACH & CLP Audit, Interní management chemických látek);

B) Služby legislativní podpory – pro výrobky & předměty, chemické látky a chemické směsi;

C) REACH - registrace, autorizace, IUCLID.QSAR, hodnocení dat, analýza chybějících dat (data gap analyses) a další;

D) CLP - klasifikace, notifikace;

E) Bezpečnostní listy – vypracování a poradenství;

F) Rozšířený BL a expoziční scénáře;

G) Detergenty;

H) Biocidy;

I) Kosmetické přípravky – posouzení bezpečnosti, CPNP – podpora výrobců, dovozců, odpovědných osob;

J) SW pro vytváření BL - CHEMDOX;

K) SW pro komunikaci s následnými uživateli - REACH Delivery;

L) Semináře a školení, interní školení;

M) Outsourcing.

 


Radi by sme Vás touto cestou oslovili a ponúkli naše poradenstvo, konzultačné služby a odborné kapacity pre predmetné oblasti našej činnosti:

  • Oblasť: KBÚ 2017

Ponúkame Vám vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí (vrátane biocídov a detergentov), ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín 1. jún 2017. Po tomto termíne už nie je možné pre zmesi používať staršie označovanie a balenie a teda aj karty bezpečnostných údajov musia byť len v súlade s nariadením CLP.

* V karte bezpečnostných údajov sa od 1.júna 2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení.
Výnimky je možné uplatňovať len do 1. júna 2017.
* Od 1.6.2015 tiež platí nariadenie Komisie č. 830/2015/EÚ z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktoré upravuje formát karty bezpečnostných údajov. Všetky karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s týmto nariadením rovnako od 1. júna 2017.
* Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP - prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19. Mája 2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018.

Termín 1. júna 2017 sa rýchlo blíži - ubezpečte sa o aktuálnosti Vašich kariet bezpečnostných údajov, aby ste predišli nepríjemným situáciám pri uvádzaní Vašich výrobkov na trh, pokutám, alebo stiahnutiu Vášho produktu z trhu.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/karta-bezpecnostnych-udajov.

  • Oblasť: REACH 2018

Ponúkame Vám odborné kapacity pre plnenie požiadaviek pre (pred)registráciu chemických látok v zhode s nariadením REACH - pred-registrácia, registrácia, zastupovanie v SIEF-e, "tretia strana" (pre výrobcov v rámci EÚ), výhradný zástupca (pre dovozcov do EÚ).

31. máj 2017 je posledným dňom pre REACH pred-registráciu látok. Po tomto termíne musia byť všetky látky dovezené alebo vyrobené v objeme nad 1 tonu ročne v EU priamo registrované podľa požiadaviek REACH legislatívy.

1. Predregistrácia je výhodnou poistkou, nie nutnosťou.
Predregistrovať je možnosť, nie povinnosť, avšak umožňuje oddialiť povinnosť samotnej registrácie látky vyrobenej, alebo dovezenej nad 1 tonu ročne. Predregistráciou zabezpečíte, že ste na trhu Európskeho spoločenstva legálne. Pokiaľ sa ukáže nakoniec, že nie je presiahnutý hmotnostný limit, prípadne, že danú látku už nebudete vyrábať/dovážať, v takom prípade nie je potrebné pristúpiť ku registrácii.
Za predregistráciu sa agentúre ECHA neplatí administratívny poplatok.

2. Predregistrujte - získate prístup do skupiny spoluregistrujúcich (SIEF) a teda zistíte okrem iného, koľko iných spoločností v rámci Európskej Únie bude potenciálne registrovať v roku 2018 túto látku a teda v akom počte sa budú zdieľať náklady na testovanie a vypracovanie Správy o bezpečnosti chemickej látky (pokiaľ sa vyžaduje). Spoločnosti združené v SIEF-e zdieľajú údaje o vnútorných vlastnostiach látky spoločne a spolupracujú pri identifikácii a realizácii ďalších štúdií alebo predkladaní návrhov na testovanie v prípade potreby. Konkrétne, majú povinnosť spoločne používať všetky údaje o testoch vykonaných na stavovcoch. Účastníci fóra SIEF by sa mali dohodnúť na klasifikácii a označení látky.

3. Pokiaľ máte predregistrované látky, začnite aktívne sledovať dianie vo Vašom fóre pre zdielanie informácií - je dôležité vedieť, že Váš SIEF má Lead registranta, alebo že je možné zdieľať už existujúcu dokumentáciu a je možné si vyžiadať ponuku pre odkúpenie práv na zdieľanie tejto dokumentácie a takto naplánovať registráciu aj so súvisiacimi nákladmi v zhode s finančným plánom Vašej spoločnosti pre roky 2017 a 2018.

Termín 31. mája 2017 sa rýchlo blíži - nenechávajte si predregistráciu na poslednú chvíľu. Identifikácia látky, overenie situácie v SIEF-e, určenie najlepšieho postupu pre registráciu látok si vyžaduje čas.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach: http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/zavadzanie-syst-reach-mainmenu-113 , http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/kontrola-a-sankcie

  • Oblasť: REACH konferencia 22.- 23. máj 2017 Praha Průhonice

Organizujeme 10 ročník konferencie REACH, ktorá bude zameraná predovšetkým na implementáciu REACH a CLP legislatívy v malých a stredných podnikoch (SMEs) t.j. registrácia nízko objemových chemické látok (1 - 100 ton/rok).

Bližšie informácie ako aj registračný formulár sú dostupné na našej webovej stránke: http://reachconference.eu/
V prípade Vášho záujmu sa registrujte na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  • Oblasť: ŠKOLENIA

Organizujeme školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky...

Kompletný zoznam ponúkaných školení je uvedený na našich webových stránkach: https://reachtraining.eu/skolenia-sk
V prípade Vášho záujmu, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného online formulára na horeuvedenej webovej stránke.

  • Oblasť: CHEMICKÝ MANAŽMENT

Ponúkame Vám poradenstvo šité na mieru pre chemický manažment vo Vašom podniku, zavedenie systému kontroly rizík vyplývajúcich z používania látok a zmesí vrátane komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy a REACH na jednotlivé výrobky resp. produkty a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.

Ponúkame vypracovanie doleuvedených dokumentov:
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku - v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/ochrana-zdravia-pri-pr-mainmenu-221/prevporiadok-mainmenu-223)
REACH a CLP skríning
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/reach-a-clp-manament)
KBÚ skríning - analýza stavu KBÚ + komunikácia v dodávateľskom reťazci
Expozičný scenár (ES) - vypracovanie ES(s) a ich implementácia vo Vašom podniku (t.j. škálovanie ES), s cieľom riadiť a zabezpečiť kontrolu rizík vyplývajúcich z používania chemických látok alebo zmesí.
(bližšie informácie sú uvedené na našej webovej stránke: http://ekotox.sk/konzultacne-sluzby/expozicny-scenar)


V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.