SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Bezpieczeństwo wyrobów, substancje chemiczne, przepisy dotyczące ochrony konsumentów.
Kosmetyki PDF 

Od 11. lipca 2013 dyrektywu w sprawie produktów kosmetycznych zastapi rozporzadzenie (WE) nr. 1223/2009. Jednakze, niektóre przepisy rozporzadzenia (WE) nr. 1223/2009, w odniesieniu do substancji, które sa rakotwórcze, mutagenne lub dzialajace szkodliwie na rozrodczosc (CMR), sa  obowiazujace od dnia 1. grudnia 2010 roku. Glównym celem niniejszego rozporzadzenia jest ochrona zdrowia publicznego poprzez ujednolicenie praw i przepisów odnoszacych sie do produktów kosmetycznych w Unii Europejskiej. Niniejsze rozporzadzenie ustanawia zasady dotyczace skladowania, etykietowania i pakowania produktów kosmetycznych  w panstwach czlonkowskich UE.

Więcej…
 
Zabawki PDF 

Nowa europejska dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczenstwa zabawek zostala opublikowana 30. czerwca 2009 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, która weszla w zycie z dniem 20. lipca 2009 roku. Wdrozenia prawodawstwa w panstwach czlonkowskich UE musza byc wykonane do dnia 20. stycznia 2011.
Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady dotyczace bezpieczenstwa zabawek i ich swobodnego przeplywu we Wspólnocie i ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wylacznie lub nie, do uzytku podczas zabawy przez dzieci ponizej 14 roku zycia,
(zwanych dalej „zabawkami”).Celem niniejszej nowej dyrektywy, która poprawia istniejace przepisy dotyczace handlu zabawek w UE lub zabawek przywozonych na jego terytorium, jest zmniejszenia wypadków spowodowanych zabawek i osiagniecia dlugoterminowych korzysci w zakresie zdrowia.

Więcej…
 
Produkty w ramach REACH PDF 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:
Zarządzania chemikaliami; Usługi wsparcia legislacyjnego; REACH; CLP; Karty Charakterystyki; E-SDS i Scenariusze Narażenia; Detergenty; Środki biobójcze; Kosmetyki; Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki; Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy; Outsourcing.

Rozporzadzenie REACH (WE nr. 1907/2006) jest najbardziej wszechstronne prawodawstwo w UE i jest jednym z najostrzejszych chemicznych systemów prawnych na świecie. REACH zawiera ponad 800 strón i dotyka sie prawie każdej firmy. Wielu firm (szczególnie producenci lub importerzy wyrobów, którzy niewytwarzają substancje chemiczne lub mieszaniny produktów bezposrednio) nie mają dokladnego pojęcia o swojich obowiązkach.

Więcej…
 
Bezpieczeństwo chemiczne produktów PDF 

Istnieje szeroki zakres róznych chemikaliów stosowanych w wielu wspólnych produktach i substancje niebezpieczne rozprzestrzeniaja sie do srodowiska od produkcji, uzytkowania i usuwania wyrobów. Czescia zarzadzania substancjami chemicznymi w prawodawstwie UE dotyczacych bezpieczenstwa produktów jest równiez unieszkodliwianie odpadów, projektowanie produktów i substancji chemicznych, w celu ograniczenia niebezpiecznych skutków substancji chemicznych w produktach.

Nowe srodki bezpieczenstwa chemikaliów w produktach sa zawarte w róznych przepisach prawnych UE.Miedzy ostatnio zaktualizowano: Rozporzadzenie REACH (WE nr 1907/2006.), Nowa Dyrektywa Bezpieczenstwo zabawek 2009/48/WE, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, rozporzadzenie Europejskiego i Rady 1223/2009 w sprawie produktach kosmetycznych. Bardziej wszechstronny przeglad prawodawstwa jest okreslony na dole.

Więcej…