SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Produkty biobójcze PDF 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:
Zarządzania chemikaliami; Usługi wsparcia legislacyjnego; REACH; CLP; Karty Charakterystyki; E-SDS i Scenariusze Narażenia; Detergenty; Środki biobójcze; Kosmetyki; Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki; Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników; Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy; Outsourcing.

Centrum Ekotoksykologiczne  zapewnia przetwarzanie dokumentacji niezbędnej do obrotu produktów biobójczych:

 • Zgłoszenie produktu biobójczego do rejestru
 • Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze
 • Pozwolenie unijne
 • Wzajemne uznawanie
 • Karta charakterystyki
 • Etyka produktu
 • Instrukcja użytkowania

Rozporządzenie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) 528/2012) dotyczącą obrotu i stosowania produktów biobójczych na rynku, które są wykorzystywane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów, materiałów przed  szkodliwymi organizmami takymi jak bakterie lub robactwo, za efektów aktywnych substancji zawartych w produktach biobójczych.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 września 2013 r. Od tego dnia przedsiębiorstwa będą miały dwie możliwości przy składaniu wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu swoich produktów. W ramach pierwszej możliwośći (Autoryzacja na poziomie UE), która będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez duże firmy, wymaga się od przedsiębiorstwa złożenia wniosku do ECHA. Jeżeli produkt zostanie uznany za bezpieczny, będzie go można sprzedawać w całej UE. Druga możliwość może być bardziej przydatna dla licznych małych i średnich przedsiębiorstw w tej branży, ponieważ w jej ramach wymaga się złożenia wniosku do organu krajowego w celu sprzedaży produktu we własnym państwie. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane, przedsiębiorstwa będą mogły następnie wprowadzać produkty na rynek innych państw członkowskich zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Autoryzacja na poziomie UE będzie zezwolić spółkom do wydawania produktów biobójczych na rynku w całej Unii bez potrzeby krajowego i wzajemnego uznawania. Uprawnienie od Unii będzie przyznawane w podobnych warunkach użytkowania produktów biobójczych w Unii Europejskiej, z wyjątkiem tych, które zawierają substancje czynne, które spełniają kryteria wykluczenia i niektórych rodzajow preparatów (14, 15, 17, 20 i 21). W zależności od rodzajow preparatów będą zezwolenia  z Unii dostępne w trzech różnych etapach :

 • od 1 września 2013 dla produktów typu 1, 3, 4, 5, 18 i 19
 • od 1 stycznia 2017 dla typów 2, 6 i 13
 • od 1 stycznia 2020 dla pozostałych typów produktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 22

Proces pozwolenia zaczyna poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Organ Oceny, który został wcześniej wybrany przez wnioskodawców, ocenia dokumentację i przekazuje wynik do  ECHA Komisji biocydów do przygotowania opinii w ciągu 180 dni. Wreszcie, Komisja Europejska podejmie decyzję na podstawie decyzji Agencji ECHA.

Zatwierdzenie substancji czynnych: Firmy muszą złożyć wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Po weryfikacji ważności agencjów, organ oceny sprawuje pełną kontrolę i ocenę.Wynik jest przekazywany do ECHA Komisji  prze produkty biobójcze o przygotowanie opinii w ciągu 270 dni. Jest on następnie przedłożony Komisji w celu podjęcia decyzji.Podobny proces trwa do przywrócenia zatwierdzenia substancji czynnej.


Komisja Europejska prowadzi rejestr produktów biobójczych "R4BP", opublikowanym na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/user.login.cfm. Zaleca się, aby pierwszą część ich stosowania przez to zarejestrowanie znaku i swoje potencjalne zainteresowanie produktem na podstawie wzajemnego uznawania w innych państwach członkowskich UE. Rejestracja R4BP jest możliwa tylko poprzez konto utworzone w systemie ECAS (European Commission Authentication Service). Kwestie związane z R4BP aplikacja w razie potrzeby skonsultować bezpośrednie z administratorem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

We współpracy z laboratoriów GLP oferujemy również usługi laboratoryjne do badania substancji czynnej w produktach biobójczych.Więcej informacji.

PRZEPISY

Prawodawstwa UE:

 • Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych na rynku
 • Rozporządzenie Komisji ( WE) nr 1896/2000 w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych
 • Rozporządzenie Komisji (WE ) nr 1687/2002 w sprawie dodatkowego okresu na zgłoszenie do niektórych substancji czynnych na rynku do użytku biobójczego , ustanowione w art 4 (1) rozporządzenia ( WE) nr 1896/2000 ,
 • Rozporządzenie Komisji (WE ) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10 -letniego programu pracy , o których mowa w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych rynku, oraz zmieniające rozporządzenie ( WE) nr 1896/2000
 • Rozporządzenie Komisji ( WE) nr 1451/2007 w sprawie drugiej fazy 10 -letniego programu pracy , o których mowa w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych rynku

 

Typów produktów biobójczych :

Środki dezynfekujące i ogólnego produktów biobójczych:
1.Produkty biobójcze do higieny osobistej:
2.Środki odkażające do prywatnego i zawodowego oraz innych produktów biobójczych
3.Produkty biobójcze do higieny weterynaryjnej
4.Środki odkażające do żywności i pasz obszarze
5.Środki odkażające do wody pitnej
Konserwanty:
6.Konserwanty w produktach opakowań z metali
7.Środki konserwujące do powłok
8.Do konserwacji drewna
9.Włókien, skóry, kauczuku i materiałów polimeryzowanych
10.Konserwantów murarskych
11.Do konserwacji płynów chłodzących i przetwarzania
12.Slimicydy
13.Środki konserwujące do płynów do obróbki metalu
Przygotowania do regulacji szkodników zwierzęcych:
14.Środki przeciw gryzoniom
15.Awicydy
16.Moluskocydy
17.Piscicydy
18.Owadów, roztoczy i innych produktów do zwalczania innych stawonogów
19.Repelenty i atraktanty
Inne produkty biobójcze:
20.Środki konserwujące żywność lub pasze
21.Antifouling
22.Płyny do balsamowania i wypychania
23.Zwalczania innych kręgowców

GRUPY PRODUKTOWE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH I ICH OPIS, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1
KATEGORIA 1: Środki dezynfekujące
Do tej grupy produktowej nie zalicza się produktów czyszczących, które nie mają na celu działania biobójczego, włącznie z płynami i proszkami do prania oraz podobnymi produktami.
Grupa 1: Higiena ludzi
Ta grupa składa się z produktów biobójczych stosowanych do celów utrzymania higieny ludzi, stosowanych na skórze lub skórze głowy ludzi lub w kontakcie z taką skórą przede wszystkim w celu dezynfekcji skóry lub skóry głowy.
Grupa 2: Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
Produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami.
Zakresy zastosowania obejmują między innymi: baseny, akwaria, kąpieliska i innego rodzaju wody; systemy klimatyzacyjne; a także ściany i podłogi w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej.
Produkty stosowane do celów dezynfekcji powietrza, wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, toalet chemicznych, ścieków, odpadów szpitalnych oraz gleby.
Produkty stosowane jako środki glonobójcze w basenach kąpielowych, akwariach i innych wodach lub do konserwacji zaatakowanych materiałów budowlanych.
Produkty przeznaczone do zastosowania w wyrobach włókienniczych, tkaninach, maskach, farbach i innych artykułach lub materiałach do celów wytwarzania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, posiadających właściwości dezynfekcyjne.
Grupa 3: Higiena weterynaryjna
Produkty stosowane do celów utrzymania higieny weterynaryjnej, takie jak środki dezynfekcyjne, mydła dezynfekcyjne, produkty do higieny ciała lub paszczy lub produkty przeciwdrobnoustrojowe.
Produkty stosowane do celów dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt.
Grupa 4: Dziedzina żywności i pasz
Produkty stosowane do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt.
Produkty stosowane do impregnacji materiałów, które mogą mieć kontakt z żywnością.
Grupa 5: Woda przeznaczona do spożycia
Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt.
KATEGORIA 2: Produkty konserwujące
O ile nie przewidziano inaczej, te grupy produktowe obejmują jedynie produkty zapobiegające rozwojowi mikroorganizmów i glonów.
Grupa 6: Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania
Produkty stosowane do konserwacji produktów wytworzonych, innych niż żywność lub pasze, kosmetyki, produkty lecznicze lub wyroby medyczne, poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów, aby zapewnić im trwałość.
Produkty stosowane jako konserwanty w trutkach na gryzonie, owady lub inne na okres ich stosowania lub przechowywania.
Grupa 7: Środki do konserwacji błon
Produkty stosowane do konserwacji błon lub powłok, przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi mikroorganizmów lub rozwojowi glonów, stosowane w celu ochrony pierwotnych właściwości powierzchni materiałów lub przedmiotów takich jak farby, tworzywa sztuczne, masy uszczelniające, kleje ścienne, spoiwa, papier i dzieła sztuki.
Grupa 8: Środki stosowane do konserwacji drewna
Produkty stosowane do konserwacji drewna pochodzącego z tartaków, również będącego na etapie przetwarzania w tartaku, lub środki stosowane do wyrobów drewnianych mające na celu zwalczanie organizmów, które niszczą lub szpecą drewno, w tym owadów.
Produkty te dzieli się na produkty ochronne i produkty lecznicze.
Grupa 9: Produkty stosowane do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów polimerowych
Produkty stosowane do konserwacji materiałów włóknistych lub polimerowych, takich jak skóra, guma, papier lub wyroby włókiennicze, poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów.
Ta grupa produktowa obejmuje produkty biobójcze przeciwdziałające osadzaniu się mikroorganizmów na powierzchni materiałów, a tym samym utrudniające powstawanie zapachów lub zapobiegające mu lub oferujące inne korzyści.
Grupa 10: Środki konserwujące do materiałów budowlanych
Produkty stosowane do konserwacji konstrukcji murowanych, materiałów kompozytowych lub materiałów budowlanych innych niż drewno poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów i glonów.
Grupa 11: Środki do konserwacji płynów chłodzących i stosowane w procesach technologicznych
Produkty stosowane do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych, zwalczające organizmy szkodliwe, takie jak mikroorganizmy, glony i małże.
Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia lub wody w basenach kąpielowych nie są objęte tą grupą.
Grupa 12: Slimicydy (produkty zapobiegające powstawaniu śluzu)
Produkty stosowane w celu zapobiegania powstawaniu i zwalczania śluzu na materiałach, sprzęcie i konstrukcjach, wykorzystywane w procesach przemysłowych, np. na drewnie i masie papierniczej lub porowatych warstwach piasku w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.
Grupa 13: Środki konserwujące do płynów stosowanych przy obróbce lub cięciu
Produkty przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi drobnoustrojów w płynach stosowanych przy obróbce lub cięciu metali, szkła lub innych materiałów.
KATEGORIA 3: Zwalczanie szkodników
Grupa 14: Rodentycydy
Produkty stosowane do zwalczania myszy, szczurów lub innych gryzoni, działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.
Grupa 15: Awicydy
Produkty stosowane do zwalczania ptaków, działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.
Grupa 16: Środki mięczakobójcze, robakobójcze i produkty do zwalczania innych bezkręgowców
Nieujęte w innych grupach produkty stosowane do zwalczania mięczaków, robaków i bezkręgowców, działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.
Grupa 17: Pisycydy
Produkty stosowane do zwalczania ryb, działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.
Grupa 18: Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
Produkty stosowane do zwalczania stawonogów (np. owadów, pajęczaków i skorupiaków), działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie ich.
Grupa 19: Repelenty i atraktanty
Produkty stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (bezkręgowców, takich jak pchły, kręgowców, takich jak ptaki, ryby, gryzonie), odstraszające je lub wabiące, wraz z produktami służącymi do utrzymywania higieny człowieka lub higieny zwierzęcej, stosowane w sposób bezpośredni na skórze lub w sposób pośredni w otoczeniu ludzi lub zwierząt.PL L 167/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27
Grupa 20: Produkty do zwalczania innych kręgowców
Produkty stosowane do zwalczania kręgowców, inne niż produkty objęte pozostałymi grupami w tej kategorii, działające na innej zasadzie niż odstraszanie lub wabienie.
KATEGORIA 4: Inne produkty biobójcze
Grupa 21: Produkty przeciwporostowe
Produkty stosowane do przeciwdziałania osadzaniu się i rozwojowi organizmów porostowych (mikroorganizmów i wyższych form gatunków roślin i zwierząt) na jednostkach pływających, sprzęcie do akwakultury lub innych obiektach wykorzystywanych w środowisku wodnym.
Grupa 22: Płyny do balsamowania i preparowania
Produkty stosowane do dezynfekcji i konserwacji całości lub niektórych części zwłok ludzkich lub zwierzęcych.